درباره مؤسسه

انستیتوت مسلکی رفاه افغانستان یکی از مؤسسات تعلیمات تخنیکی و مسلکی در افغانستان است که در سال ۱۳۹۳خورشیدی تأسیس شده است. این مؤسسه با داشتن سه رشته تحصیلی ژورنالیزم، اقتصاد و کامپیوترساینس به تدریس 1110 تن دانشجو می‌پردازد. از بدو ایجاد تا کنون ۷۸۰ تن دانشجو از این نهاد تحصیلی فراغت حاصل نموده‌اند.

تحقق اهداف و مقاصد اجتماعی؛ ابزار پاسخ گویی به انتظارات رشد و توسعه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه؛شاخص اختیار انتظام و بقای حیات امور انسانی؛ دگرگونی محیطی مثبت که مؤلد رفاه و تسهیل روش زندگانی بشر باشد؛ همه در انحصار کارکرد آموزش و پرورش قرار میگیرد.

نهاد های آموزشی عالی پیوسته به تمثیل نقش آموزش و پرورش در جامعه پذیری، انتقال ارزشها، گرایشها، آداب و رسوم فرهنگی؛ تربیت نیروی کار ماهر و متخصص؛ تسهیل تحرک شغلی؛ ابقای ارزشهای تعهد و وفاداری، حفظ نظم و اخلاق اجتماعی، تقویت اتحاد و یکپارچگی، دگرگون ساختن مثبت نگرشهای شخصی؛ گسترش حوزه پژوهش، نوسازی جامعه و نهایتاً متابعت از اهداف کلان جمهوری اسلامی افغانستان است، میپردازند و از این میان انستیتوت مسلکی رفاه افغانستان یک نهاد آموزش عالی مسلکی،
در کنار سایر مؤسسات به تعمیم و همگانی سازی آموزش و پرورش و ایجاد نظام تحصیلی با کیفیت تلاش مینماید.

مؤسسه آموزش های عالی مسلکی انستیتوت مسلکی رفاه افغانستان تحت نام "انستیتوت مسلکی رفاه افغانستان " در سال 1392 خورشیدی با ارائیه اساسنامه ایجاد به وزارت جلیله معارف تأسیس شده
در سال 1393 خورشیدی در دو رشته اقتصاد و کامپیوترساینس، با پذیرش 330 تن دانشجو به فعالیت آغاز نمود. اکنون با دو گرایش شبکه و دیتابیس در رشته کامپیوترساینس،
دو گرایش اقتصاد تجارت و مدیریت در رشته اقتصاد و گرایش رادیو-تلویزیون در رشته ژورنالیزم به تحقق اهداف نخستین خویش میپردازد. البته، گروه آموزشی ثقافت اسلامی،
مسؤل ترویج و تقویت حاکمیت بینش توحیدی، ارتقاء معیارهای اخلاقی و هویت اسلامی، تعمیق معارف و مبانی دینی و تحقق اهداف اجتماعی و نگرشهای اسلامی برای مؤسسه
بوده و مشتاقانه به این امر اسلامی و ملی مأموریت اجرا میکند. در این محور، گروه های آموزشی زبان خارجی و علوم کامپیوتر به تقویت سایر برنامه های آموزشی متمرکز است.

ساختار تشکیلات مؤسسه طبق معیارهای ملی و جهانی آموزش و پرورش شکل یافته در راستای تحقق مرام های ملی معارف کشور، اهداف عمومی مؤسسه و نقشه خصوصی
مدیریت های عملیاتی مؤسسه ایفای نقش مینماید.

اعضاء هیأت علمی مؤسسه با حس وطنپرستی، با درک ملی و اسلامی و رعایت اصول استخدام استادان مؤسسات عالی تعلیمات تخنیکی و مسلکی برگزیده شده،به وظیفه مقدس
تعلم و نیاز مبرم پژوهش مصروف اند.

نظام کارآی و برنامه منظم تحصیلی، استادان فرهیخته، ساختار سازمانی متناسب و اهداف راهبردی منطق بر گسترش علوم و نگرشهای اسلامی، مؤسسه ای آموزشی را زیر نام
"انستیتوت مسلکی رفاه افغانستان " با شعار تعهد، تخصص و شکوفایی شکل داده است. با ما یکجا شوید.


اطلاعات برقراری ارتباط

شماره تماس0093786479479
ایمیل آدرس info@acsmi.org
وبسایت www.acsmi.org

ختم سرک قانونی،
حصه اول خیرخانه،
ناحیه یازدهم شهر کابل،
افغانستان