تقویم آموزشی

تقویم آموزشی زمان آغاز سمستر، امتحانات سمستری، شمولیت و فراغت را تنظیم میکند. تقویم آموزشی در فصل ششم مواد 11 تا 16 مصؤبه نظام آموزش مؤسسه که مطابق به اساسنامه انستیتوت و قوانین دولت ج.ا.ا تدوین یافته است و مورد تصویب شورای انستیتوت مسلکی رفاه افغانستان قرار گرفته و به تأیید ریاست مؤسسه رسیده است، تصریح شده است. در این مصؤبه روزهای رخصتی و روزهای قابل تجلیل نیز تعیین شده است. بنا بر قوانین دولت ج.ا.ا و مصؤبه نظام آموزش انستیتوت ایام ذیل به عنوان ایام ملی میباشند:
1: اول دوم حمل روز نوروز و دهقان (رخصتی)
2: ۷ و ۸ ثور روز کودتای کمونیستی و پیروزی جهاد مقدس اسلامی افغانستان (رخصتی)
3: ۱۲ ثور روز جهانی کارگر و ۱۷ ثور روز قلم (تجلیل میگردد)
4: ۲۸ ثور روز تیلی کمونیکیشن (تجلیل میگردد)
5: هفته اخیر ثور هفته کتاب (تجلیل میگردد)
6: ۱۶-۲۲ جوزا هفته محیط زیست (تجلیل میگردد)
7: ۲۴ جوزا روز مادر (تجلیل میگردد)
8: روز اول ماه مبارک رمضان (رخصتی)
9: روز دوم ماه مبارک رمضان (تجلیل میگردد)
10: ۶ سرطان روز مبارزه با مواد مخدر (رخصتی)
11: چهار روز ایام عیدین مبارکه (رخصتی)
12: ۲۸ اسد روز استرداد استقلال کشور (رخصتی)
13: ۱۸ سنبله روز سواد (تجلیل میگردد)
14: ۱۸ سنبله روز شهادت قهرمان ملی کشور (رخصتی)
15: ۲۱ میزان روز عاشورا (رخصتی)
16: ۲۷ عقرب روز محصلان (تجلیل میگردد)
17: ۲۲ قوس روز میلاد نبی (رخصتی)
18: ۱۳ قوس روز معلولین (تجلیل میگردد)
19: ۲۶ دلو روز اخراج نیروهای روس (رخصتی)
20: ۱۸ حوت روز زنان (رخصتی)
21: ۲۰ حوت روز حفاظت از میراث فرهنگی (تجلیل میگردد)
آغاز سمسترها قرار ذیل برنامه ریزی میشود:
سمستر های بهاری:
آغاز شمولیت: حوت
آغاز سمستر: 1 ثور
امتحانات سمستر: 15 اسد
سمستر خزانی:
آغاز شمولیت: سرطان
آغاز سمستر: 1 سنبله
امتحانات سمستر: 15 قوس
محصلان در جریان یک سال ممکن است به تصویب شورای علمی و شورای انستیتوت، یک سمستر را جهت تکمیل درسهای جریان سال به اسم سمستر تکمیلی با مدت معین نصاب آموزشی، سپری نمایند. این سمستر با شرایط ذیل دایر میگردد:
سمستر تکمیلی:
شمولیت: ندارد
آغاز سمستر: 3 جدی
امتحانات سمستر:1 ثور
فراغت دانشجویان بعد ختم دو سال دوره تحصیلی قرار ذیل برنامه ریزی میشود:
پرکیتک: سمستر بهاری الی 1 میزان – سمستر خزانی 1 حمل
دفاع مونوگراف: سمستر بهاری 15 عقرب – سمستر خزانی 1 جوزا
آغاز امتحان دولتی: سمستر بهاری الی 10 قوس- سمستر خزانی الی 15 سرطان
آغاز فراغت: سمستر بهاری 1 جدی – سمستر خزانی 1 سنبله

اطلاعات برقراری ارتباط

شماره تماس0093786479479
ایمیل آدرس info@acsmi.org
وبسایت www.acsmi.org

ختم سرک قانونی،
حصه اول خیرخانه،
ناحیه یازدهم شهر کابل،
افغانستان