شورای علمی

شورای علمی عالی ترین مرجع تصمیم گیری و برنامه ریزی امور اکادمیک میباشد که مسؤلیت تنظیم امور اکادمیک مؤسسه را طبق قوانین جمهوری اسلامی افغانستان دارد. این شورا بعد از ایجاد انستیتوت در سال 1393 ایجاد گردیده است و به ریاست رئیس انستیتوت مسلکی رفاه افغانستان برگزار میشود.
این شورا طبق ماده سیزدهم مصؤبه نظام اداری دارای صلاحیت و مسؤلیت های ویژه ای است که در آن ماده صراحت یافته است.
ماده سیزدهم: شورای علمی در هر ماه الی 45 روز یکبار برگزار میشود. زمان دقیق برگزاری از سوی ریاست مؤسسه تعیین میشود.
• اعضاء شورای علمی شامل استادان، اعضاء اداری و رئیس مؤسسه میباشد و با حد اقل 55 فیصد اعضاء مشترک برگزار میشود.
• در صورتی که موضوع جلسه شورا به امور محصلان و نزاع بین ایشان برگردد و اشتراک محصلان در شورا لازم باشد، به امر ریاست مؤسسه نمایندگان محصلان نیز در شورا اشتراک خواهند کرد.
• مدت جلسه شورا 120 دقیقه بدون وقفه میباشد و به تصویب حد اقل 51 فیصد اعضاء به مدت 50 دقیقه بعدی تمدید میشود. جلسه شورا با در نظر داشت بند اول این ماده ترجیحاً در ختم هفته و بعد از ظهر برگزار میگردد.
• این شورا وظیفه دارد که محصلان را طبق لایحه نظم و دسپلین وزارت محترم معارف مجازات نماید.
• استادان خاطی به تصویب 55 فیصد اعضاء شورا مجازات خواهند شد.
• شورای علمی برنامه های علمی را طرح و تطبیق میکند و از تطبیق نصاب تعلیمی وزارت محترم معارف اطمینان میدهد.
• شورای مذکور وظیفه تدوین کتب درسی ، کتب علمی و مقالات پژوهشی نشریه علمی را برای اعضاء مؤسسه میسپارد و در جلسه ی بعدی از تطبیق آن گزارش کسب میکند.
• مرور مقالات نشریه علمی نیز شامل وظایف این شورا میباشد.
• امتحانات کدری استادان جدید التقرر از سوی این شورا اخذ میشود. در صورتی که استاد بعد از جلسه شورای علمی تقرر حاصل یابد در جلسه بعدی امتحان را سپری مینماید و در صورت عدم کسب رضایت اعضاء منفک میگردد.
• تصویب ویا تعدیل مصؤبات علمی.
• میتوهای تدریس در مؤسسه باید به صورت واحد باشد. استادان از آغاز ساعت درسی الی ختم ساعت درسی باید به درس بپردازند و درس خودرا در مدت 90 دقیقه تمام تنظیم کند؛ شورای علمی از تطبیق این اصل حمایت نموده اطمینان میدهد.
• این شورا در امور برنامه های علمی و امور آموزش میتواند فیصله نامه صادر کند و در صورت تأیید ریاست مؤسسه اجرا شود اما در امور مالی این شورا دخالتی ندارد.
• رئیس شورا، رئیس مؤسسه بوده و منشی از میان معاونین تعیین میشود.

آگهی های جدید

شورای انستیتوت مسلکی رفاه افغانستان به تاریخ 25 دلو 1395 خورشیدی برگزار میشود. تمام اعضاء محترم انستیتوت آگهی یابند.

اطلاعات برقراری ارتباط

شماره تماس0093786479479
ایمیل آدرس info@acsmi.org
وبسایت www.acsmi.org

ختم سرک قانونی،
حصه اول خیرخانه،
ناحیه یازدهم شهر کابل،
افغانستان