اعتبار دهندگان

راجستریشن مؤسسه در وزارت معارف

وزارت معارف جمهوری اسلامی افغانستان یکی از وزارتخانه های این کشور است که مسؤلیت تنظیم امور آموزش و پرورش فرزندان این میهن تا سطح صنف چهاردهم داراست. برای معلومات بیشتر انستیتوت مسلکی رفاه افغانستان یک نهاد آموزشی در سطح صنف چهاردهم است و طبق قوانین افغانستان باید در وزارت معارف افغانستان ثبت گردد و از قوانین آن وزارت محترم متابعت نماید.

برای کسب معلومات در مورد راجستریشن مؤسسه به لینک هذا مراجعه کنید.

راجستریشن مؤسسه در وزارت تجارت و صنایع

وزارت تجارت و صنایع یکی از وزارت خانه های دولت جمهوری اسلامی افغانستان میباشد که هدف آن حمایت از تجارت و توسعه صنعت در افغانستان میباشد. برای معلومات بیشتر انستیتوت مسلکی رفاه افغانستان به عنوان یک نهاد و سرمایه گذاری خصوصی در وزارت تجارت و صنایع افغانستان ثبت و راجستر گردیده است.

انستیتوت مسلکی رفاه افغانستان به عنوان یک نهاد فراهم کننده تعلیمات تخنیکی و مسلکی در ادارات مختلف دولت جمهوری اسلامی افغانستان ثبت و راجستر گردیده است

انستیتوت مسلکی رفاه افغانستان در سال 1393 به عنوان یک سرمایه گذاری خصوصی در اداره حمایت سرمایه گذاری افغانستان ثبت و راجستر گردیده است. شما میتوانید از این لینک در مورد راجستریشن انستیتوت در اداره آیسا معلومات کسب نمایید.

این مؤسسه در سال 1393 خورشیدی در سب سکتور تعلیمات تخنیکی و مسلکی وزارت محترم معارف ثبت و راجستر گردیده است و تا سال 1395 دارای سه رشته فعال ژورنالیزم، اقتصاد و کامپیوترساینس بوده بعد از این سال رشته های زراعت، ساختمان و ادبیات انگلیسی را نیز فعال نموده است. برای کسب معلومات بیشتر به وبسایت وزارت معارف افغانستان مراجعه کنید.

انستیتوت مسلکی رفاه افغانستان بعد کسب اجازه فعالیت اداره حمایت سرمایه گذاری افغانستان به عنوان یک نهاد خصوصی در وزارت تجارت و صنایع ثبت و راجستر گردیده است.
برای کسب معلومات بشتر به وبسایت وزارت تجارت و صنایع افغانستان مراجعه کنید.

این مؤسسه همچنان توافق نامه بلند مدت همکاری اکادمیک با مؤسسه تعلیمی مارس دارد و مؤسسه همکاری صحت و معارف "اهید" نیز توافق نامه
ای با این انستیتوت دارد. اداره مؤسسه در تلاش است تا ارتباطات انستیتوت را گسترش داده با سایر مؤسسات اکادمیک نیز برای توسعه همکاری های دوجانبه توافق نماید.

مؤسسه همکاری برای صحت و معارف "اهید" برویت توافق نامه سال 2015 و 2016 با انستیتوت مسلکی رفاه افغانستان ، برنامه های آموزشی مدیریت پروژه و مدیریت مالی را
برای دانشجویان و استادان انستیتوت با همکاری مالی اداره کمک های مالی ایالات متحده امریکا دایر نمود و 87 تن دانشجویان از آموزش های ارائیه شده مستفید گردیدند.

این مؤسسه همچنان توافقنامه با انستیتوت خدمات خارجی دارد و از طریق این انستیتوت آموزش زبان های خارجی را برای دانشجویان آموزش میدهد. در اولین دوره آموزشی
زبان آلمانی که در سال 1393 برگزار گردید 8 دانشجو این زبان را آموختند.

انستیتوت مسلکی رفاه افغانستان 678 توافقنامه با ادارات مختلف دولتی افغانستان دارد که برای آموزش های پرکتیک محصلان امضاء شده است. اکثر این توافق نامه بعد از ختم دوره
آموزش محصلان ضمانت اجرایی خودرا از دست داده اند.


اطلاعات برقراری ارتباط

شماره تماس0093786479479
ایمیل آدرس info@acsmi.org
وبسایت www.acsmi.org

ختم سرک قانونی،
حصه اول خیرخانه،
ناحیه یازدهم شهر کابل،
افغانستان