شورای اداری

شورای اداری انستیتوت مسلکی رفاه افغانستان عالی ترین مرجع تصمیم گیری امور مالی و اداری انستیتوت میباشد که در سال 1394 خورشیدی طرح ایجاد آن به شورای انستیتوت پیشکش شده و در دومین جلسه شورای انستیتوت در سال 1395 خورشیدی تصویب شده است.
این شورا مسؤلیت برنامه ریزی و تصمیم گیری در امور مالی و اداری را دارد و به اشتراک اعضاء اداری انستیتوت به ریاست رئیس یا مدیر مالی و اداری مؤسسه برگزار میشود.
ماده چهاردهم مصؤبه نظام اداری صلاحیت ها و مسؤلیت های این شورا را تصریح میدارد.
ماده چهاردهم: شورای اداری شامل اعضاء اداری بوده و در مورد بودیجه، مالیات و منابع تصامیم لازم را اتخاذ میکند. در صورت لزوم پیشنهاد مدیریت ها و تصویب ریاست مؤسسه استادان نیز شامل این شورا شده میتوانند.
• زمان برگزاری این شورا به صورت هفته وار میباشد و ترجیحاً در اخیر هفته و بعد از ظهر به تأیید ریاست مؤسسه برگزار میشود.
وظایف این شورا ذیلاً اشاعه میابد:
• بررسی پلانهای اعضاء اداری.
• تصویب ویا تعدیل مصؤبات اداری.
• نظارت از تطبیق قانون، پالیسی و مجازات اعضاء خاطی.
• طرح و تصویب بودیجه و نظارت از تطبیق آن قسمی که بودیجه از سوی مدیریت امور مالی و اداری طرح شده در شورا تصویب میشود و توسط رئیس مؤسسه تأیید میشود.
• اعطای امتیاز اضافی به بعضی اعضاء اداری.
• اخذ امتحانات مدیران جدید التقرر.
• اتخاذ تصمیم در رابطه به تشکیلات سالانه انستیتوت و اطلاع آن به وزارت معارف.
• تصمیم ابتدایی در مورد دانشجویان و استادان خاطی جهت بررسی شورای علمی.
• طرح و تصویب مصؤبات مالی و اداری و تعیین راهکارهای مدیریتی برای اعضاء اداری.
• تصویب تصامیم اعضاء اداری که قانون به آن صراحت نداشته باشد.
• رئیس مؤسسه یا مدیر مالی و اداری به عنوان رئیس شورا و مدیر امور محصلین به عنوان منشی در این شورا اشتراک مینمایند.

آگهی های جدید

شورای انستیتوت مسلکی رفاه افغانستان به تاریخ 25 دلو 1395 خورشیدی برگزار میشود. تمام اعضاء محترم انستیتوت آگهی یابند.

اطلاعات برقراری ارتباط

شماره تماس0093786479479
ایمیل آدرس info@acsmi.org
وبسایت www.acsmi.org

ختم سرک قانونی،
حصه اول خیرخانه،
ناحیه یازدهم شهر کابل،
افغانستان