ثبت نام دانشجویان جدید

انستیتوت مسلکی رفاه افغانستان در سال 1396 خورشیدی محصل میپذیرد. آن عده از فارغان صنوف دوازدهم لیسه های عمومی و مکاتب تعلیمات تخنیکی و مسلکی که خواهان ادامه تحصیل در رشته های مسلکی انستیتوت مسلکی رفاه افغانستان باشند، میتوانند الی 12 ثور 1396 خورشیدی در دیپارتمنت های رشتوی شمولیت اخذ نمایند. محل و زمان امتحان کانکور از طریق این وبسایت اعلام میگردد.
البته، شمولیت در رشته های مسلکی واحد دوم انستیتوت مسلکی رفاه افغانستان واقع ولسوالی قره باغ ولایت کابل نیز به تاریخ 12 ثور 1395 خاتمه میابد.
داوطلبان محترم شمولیت میتوانند جهت کسب شمولیت معلومات کامل پروسه ثبت نام را از این صفحه دریافت نمایند.


داوطلبان محترم اطلاع یابند که هنگام ثبت نام در رشته های مسلکی انستیتوت اسناد ذیل نیاز میباشد:
اصل تذکره محصل و ولی محصل؛ اصل یا کاپی شهادتنامه صنف دوازدهم وفورم ثبت نام
داوطلبانی که نمیتوانند در جریان ثبت نام به انستیتوت مسلکی رفاه افغانستان مراجعه نمایند، یا از ولایات دوردست میباشند، میتوانند پروسه ثبت نام را از راه دورطی کنند.
این عده داوطلبان، کاپی شهادتنامه، کاپی تذکره خود و ولی خود و فورم ثبت نام خانه پری شده را از طریق ایمیل به انستیتوت مسلکی رفاه افغانستان بفرستند .
بعد از این که انستیتوت مسلکی رفاه افغانستان اسناد ارسال شده شما را بررسی میکند، برای تان ورقهء تأیید را میفرستد.
در ورقه تأییدی یک مبلغ به افغانی نوشته شده است که شما باید آنرا در حساب بانکی انستیتوت پرداخت نمایید.
مبلغ را در همان حساب بانکی پرداخت نموده و کاپی آویز آنرا دوباره به اسم خودتان به ایمیل آدرس انستیتوت بفرستید.
بعد از این که اداره انستیتوت آویز بانکی شما را میابد برای تان تأییدی ثبت نام را میدهد و بیان میکند که در کدام تاریخ در انستیتوت مسلکی رفاه افغانستان حاضر شوید.
در تاریخی که شما در انستیتوت مسلکی رفاه افغانستان باید حاضر شوید، ورقه های تأییدی را که انستیتوت در ایمیل تان ارسال کرده با خود داشته باشید و همچنان اصل اسناد تحصیلی خودرا با خود بیاورید.
بعد از ختم تمام مراحل شامل امتحان خواهید شد.
متوجه باشید که این پروسه صرف برای کسانی است که در کابل یا ولایت همجوار کابل زندگی نمینمایند.
کسانی که شخصاً به انستیتوت مسلکی رفاه افغانستان جهت ثبت نام مراجعه نکنند و ثبت نام خودرا از طریق انترنت انجام دهند، مکلف به پرداخت هزینه معینی اند که در ایمیل برای شان فرستاده میشود.مطمین شوید که مبلغ را در حساب بانکی انستیتوت پرداخت نموده و آویز آنرا دوباره به انستیتوت ارسال کنید.
محصلانی که در رشته های تحصیلی انستیتوت مسلکی رفاه افغانستان شمولیت اخذ مینمایند مکلف اند تا هزینه معینی را پرداخت نمایند. <
هزینه شمولیت یکبار در یک سال پرداخت میشود و در جریان سال هزینه دیگری از محصل گرفته نمیشود. محصل صرف در یک سال همین هزینه را پرداخت میکند.
محصلانی که در رشته ژورنالیزم ثبت نام میکنند هزینه شمولیت شان 3500 افغانی میباشد و صرف یکبار در سال پرداخته میشود.
محصلانی که در رشته اقتصاد ثبت نام مینمایند هزینه شمولیت شان 3000 افغانی در یک سال میباشد.
محصلانی که در رشته کامپیوترساینس ثبت نام می نمایند، هزینه شمولیت شان 4000 افغانی در یک سال میباشد.
برای معلومات بیشتر از طریق شماره تماس ذیل تماس بگیرید:
0093786479479
آخرین مهلت ثبت نام سمستر بهاری سال 1396 خورشیدی 28 ثور 1396 تعیین شده است. داوطلبان باید قبل از آن پروسه ثبت نام خودرا طی نمایند.
مدیریت امور محصلان و تدریسی انستیتوت مسلکی رفاه افغانستان مسؤل ثبت نام دانشجویان میباشند. در صورتی بروز مشکل در این بخش میتوانید مشکل را به ریاست محترم انستیتوت گزارش نمایید.

کسب اطلاعات

برای کسب معلومات بیشتر میتوانید از طریق ایمیل آدرس ذیل یا شماره تماس مذکور تماس حاصل نمایید.
info@acsmi.org
شماره تماس: 0093786479479
برای ارسال اسناد ثبت نام تان برای ثبت نام از راه دور، از این ایمیل آدرس استفاده نمایید:
info@acsmi.org

اطلاعات برقراری ارتباط

شماره تماس0093786479479
ایمیل آدرس info@acsmi.org
وبسایت www.acsmi.org

ختم سرک قانونی،
حصه اول خیرخانه،
ناحیه یازدهم شهر کابل،
افغانستان