رشته اداره تجارت

رشته اقتصاد در این انستیتوت در سال 1393 ایجاد گردید و گرایش آن اقتصاد تجارت بود. اکنون این رشته دارای دو گرایش اقتصاد تجارت و اداره تجارت میباشد.
اداره تجارت یکی از مهمترین موضوعات اقتصاد در اقتصاد معاصر به حساب میرود.
این رشته با مضامین ذیل در جریان دو سال تدریس میگردد:
1- امور مالی 8 مضمون
2- مضامین عمومی 8 مضمون
3- مضامین مسلکی 10 مضمون
4- بودجه 2 مضمون
5- محاسبه 4 مضمون
6- سنجش های اقتصادی 6 مضمون
7- اقتصاد خرد و کلان 6 مضمون
8- مضامین تخصصی 12 مضمون
در ختم دوره تحصیلی ارائیه سه پروژه، مونوگراف دوره تحصیلی و امتحان ختم دوره لازمیست.


اطلاعات برقراری ارتباط

شماره تماس0093786479479
ایمیل آدرس info@acsmi.org
وبسایت www.acsmi.org

ختم سرک قانونی،
حصه اول خیرخانه،
ناحیه یازدهم شهر کابل،
افغانستان