اطلاعات تماس و ارتباط با اداره مؤسسه

آدرس: انستیتوت مسلکی رفاه افغانستان ، ختم سرک قانونی حصه اول خیرخانه، ناحیه یازدهم شهر کابل، افغانستان
شماره تماس: 0093202413529 و 0093786479479
ایمیل آدرس: info@acsmi.org
وبسایت: www.acsmi.org
پُست باکس: 000000
آدرس انستیتوت را در نقشه ببینید

اطلاعات برقراری ارتباط

شماره تماس0202413529
ایمیل آدرس info@acsmi.org
وبسایت www.acsmi.org

ختم سرک قانونی،
حصه اول خیرخانه،
ناحیه یازدهم شهر کابل،
افغانستان