رویدادها

بیشترین رویدادهای انستیتوت را برنامه های فرهنگی و تجلیل از روزهای ملی تشکیل میدهد. این برنامه را که مدیریت فرهنگی و توسعه روابط برنامه ریزی میکند، در چوکات سایر برنامه های اکادمیک، رویدادهای مهم مؤسسه را تشکیل میدهد.


کسب اطلاعات و اشتراک در برنامه های فرهنگی

تمام اعضاء انستیتوت اعم از دانشجویان، استادان و اعضاء اداری میتوانند در تمام برنامه های فرهنگی اشتراک نموده و ایفای نقش نمایند.
همچنان دانشجویان و استادان سایر نهاد های تحصیلی نیز میتوانند در برنامه های فرهنگی اشتراک نمایند.
برای کسب معلومات و اخذ دعوت نامه اشتراک در برنامه ها از طریق ایمیل آدرس ذیل تماس برقرار نمایید:
info@acsmi.org

اطلاعات برقراری ارتباط

شماره تماس0093786479479
ایمیل آدرس info@acsmi.org
وبسایت www.acsmi.org

ختم سرک قانونی،
حصه اول خیرخانه،
ناحیه یازدهم شهر کابل،
افغانستان