شورای انستیتوت

شورای انستیتوت مسلکی رفاه افغانستان عالی ترین مرجع پلانگذاری، قانوگذاری و نظارت تطبیق قوانین انستیتوت میباشد که بر اساس ماده ششم اساسنامه انستیتوت ایجاد گردیده است. این شورا در یکسال دوبار برگزار میشود و دست آوردها و تطبیق پلانهارا در جریان یکسال بررسی و ارزیابی میکند.
ماده 11 و 12 مصؤبه نظام اداری، بر چگونگی برگزاری این شورا وضاحت میدهد.
ماده یازدهم: انستیتوت مسلکی رفاه افغانستان مطابق به ماده 6 اساسنامه مؤسسه و مواد مقرره مؤسسات تعلیمی خصوصی، دارای سه شورا میباشد که شامل شورای انستیتوت، شورای اداری و شورای علمی میباشد.
ماده دوازدهم: شورای انستیتوت در جریان یک سال دو بار برگزار میشود. زمان دقیق برگزاری شورای انستیتوت 15 اسد – 10 سنبله هر سال و 1 دلو – 29 حوت هر سال میباشد. ریاست مؤسسه زمان برگزاری این شورا را از میان تواریخ فوق تعیین میکند.
• اعضاء شورای انستیتوت شامل تعدادی از محصلان (به ضم انتخاب اداره مؤسسه)، تمام استادان (حد اقل 65 فیصد کُل استادان)، تمام اعضاء اداری (حد اقل 80 فیصد کُل اعضاء اداری)، والدین محصلان و رئیس مؤسسه میباشد.
• رئیس شورا رئیس مؤسسه بوده یا به انتخاب ریاست مؤسسه به شخص دیگر واگذار میشود و منشی شورا از میان معاونین ریاست مؤسسه تعیین میشود.
• زمان برگزاری شورا 120 دقیقه بدون وقفه میباشد و در جریان قبل از ظهر و ترجیحاً اخیر هفته با در نظر داشت بند اول این ماده تعیین میشود.
• این شورا دست آورد های جدید مؤسسه را به بررسی گرفته، از تطبیق پلان ها به جوانب ذیدخل مؤسسه اطمینان میبخشد؛ معیارهای جدیدی برای مؤسسه تعیین مینماید؛ تعدیلات لازم را در مواد مصؤبات شوراهای مؤسسه وارد نموده، استادان و اعضاء اداری مؤفق را تمجید و تحسین مینماید؛ نمایندگان مؤسسات همکار را دعوت و در صورت حسن روابط تقدیر میکند؛ دانشجویان شایسته و با استعداد را تقدیر میکند؛ پلانهای سال آینده مؤسسه ابلاغ و به جوانب ذیدخل میرساند و از شفافیت، حسابدهی و تطبیق قانون در مؤسسه اطمینان میبخشد.

آگهی های جدید

شورای انستیتوت مسلکی رفاه افغانستان به تاریخ 25 دلو 1395 خورشیدی برگزار میشود. تمام اعضاء محترم انستیتوت آگهی یابند.

اطلاعات برقراری ارتباط

شماره تماس0093786479479
ایمیل آدرس info@acsmi.org
وبسایت www.acsmi.org

ختم سرک قانونی،
حصه اول خیرخانه،
ناحیه یازدهم شهر کابل،
افغانستان