معرفی مدیریت امور استادان

مدیریت امور استادان یکی از مدیریت های سه گانه انستیتوت بوده که در سال 1395 ایجاد شده است. این مدیریت امور مربوط به استادان را تنظیم مینماید و نسبت به آن مسؤلیت دارد.
از جمله وظایف ایشان میتوان به نکات ذیل اشاره نمود:
- تهیه پلان برای امور درسی استادان
- نظارت از جریان درس استادان
- نظارت از تطبیق کوریکولم
- نظارت از نظم جلسات درسی
- رهنمایی استادان
- نظارت از گزارش درسی استادان
- تنظیم امور درسی
- اجرای امور محوله از سوی ریاست مؤسسه
- تنظیم امور حاضری دانشجویان و استادان
- اجرای وظایف کارمندان غیر حاضر
- هماهنگی با سایر مدیریت ها

در باره مدیریت


اطلاعات برقراری ارتباط

شماره تماس0093786479479
ایمیل آدرس info@acsmi.org
وبسایت www.acsmi.org

ختم سرک قانونی،
حصه اول خیرخانه،
ناحیه یازدهم شهر کابل،
افغانستان