انستیتوت مسلکی رفاه افغانستان دارای پنج دیپارتمنت میباشد و هر دیپارتمنت دارای ح اقل 3 استاد مسلکی است. اکنون تعداد استادان انستیتوت به 20 تن استاد میرسد و 4 تن استاد جدید در سه رشته در سال آینده جذب میگردد.
استادان انستیتوت همه حد اقل دارای سویه تحصیلی لیسانس بوده و دو سال تجربه کاری در تدریس و رشته های مربوط خویش اند.
واحد دوم انستیتوت اکنون دارای 15 استاد در چهار رشته بوده و در صورت تعدد رشته های مسلکی استادان جدیدی نیز استخدام میگردند.

اعضای هیأت علمی (استادان)


اطلاعات برقراری ارتباط

شماره تماس0093786479479
ایمیل آدرس info@acsmi.org
وبسایت www.acsmi.org

ختم سرک قانونی،
حصه اول خیرخانه،
ناحیه یازدهم شهر کابل،
افغانستان