زمینه های کاری

انستیتوت مسلکی رفاه افغانستان به چهار تن استاد مسلکی در رشته های رادیو-تلویزیون (ژورنالیزم)، اقتصاد ملی (اقتصاد) و انجنیری نرم افزار (کامپیوترساینس) نیازمند است.
تعداد روزهای کاری در ماه 14-16 روز بوده و متباقی رخصتی میباشد. هر هفته روزهای درسی از 4 روز تجاوز نمیکند و متباقی سه روز رخصتی میباشد.
برای کسب معلومات بیشتر در مورد پروسه استخدام، مضامین و لایحه وظایف از طریق ایمیل آدرس ذیل تماس حاصل نمایید:
so.saihoon@gmail.com

اطلاعات برقراری ارتباط

شماره تماس0093786479479
ایمیل آدرس info@acsmi.org
وبسایت www.acsmi.org

ختم سرک قانونی،
حصه اول خیرخانه،
ناحیه یازدهم شهر کابل،
افغانستان