رشته ژورنالیزم

رشته ژورنالیزم با گرایش رادیو-تلویزیون در سال 1394 به فعالیت آغاز کرده است. دانشجویان با دوسال تحصیل در این رشته میتوانند در رسانه وظیفه اجرا نمایند.
این رشته بر اساس ساختمان مضامین که ذیلاً تلخیص شده است، تدریس میگردد:
1- 10 مضمون عمومی
2- 10 مضمون مسلکی
3- 15 مضمون تخصصی
4- 10 مضمون مربوط رادیو-تلویزیون
5- 10 مضمون مربوط مطبوعات
6- 8 مضمون مربوط ادبیات
تمام مباحث از ویدیوژورنالیزم، فوتو ژورنالیزم، مطبوعات، مدیریت رسانه ها، ارتباطات، ژورنالیزم معاصر، وسایل رادیو-تلویزین، فن نویسندگی و گویندگی، سینما
، فلم نامه نویسی، ژانر های خبری، ژانر های تبلیغی، اعلان، تبلیغات، افکار عامه ژانر های تحلیلی و روزنامه نگاری را شامل میباشد.

در ختم دوره تحصیلی ارائیه سه پروژه، مونوگراف دوره تحصیلی و امتحان ختم دوره لازمیست.


اطلاعات برقراری ارتباط

شماره تماس0093786479479
ایمیل آدرس info@acsmi.org
وبسایت www.acsmi.org

ختم سرک قانونی،
حصه اول خیرخانه،
ناحیه یازدهم شهر کابل،
افغانستان