اهداف و ماموریت های مؤسسه

همگانی سازی آموزش عالی تخنیکی و مسلکی؛
ایجاد تخصص و تعهد مسلکی؛
بلند بردن سطح کیفیت آموزش عالی فنی و مسلکی با در نظرداشت معیارهای ملی و جهانیٰ؛
استفاده از ارشادات دین مقدس اسلام، جهت تربیۀ کدرهای مسلکی کشور؛
استفاده از روشهای معاصر آموزشی جهت تطبیق برنامه های اکادمیک؛
ایجاد برنامه های درسی نوین افغانستان شناسی و افغانستان دوستی؛
اجرای برنامه های مثمر و مؤثر برای بهبود و ارتقاء ظرفیت علمی؛
استفاده از جوانترین و شایسته ترین کدرها در تربیت دانشجویان؛
تطبیق تمام لوایح، مصؤبات، مقررات و قوانین وزارت محترم معارف؛
از جمله اهداف و مأموریت های انستیتوت مسلکی رفاه افغانستان دانسته میشود


اطلاعات برقراری ارتباط

شماره تماس0093786479479
ایمیل آدرس info@acsmi.org
وبسایت www.acsmi.org

ختم سرک قانونی،
حصه اول خیرخانه،
ناحیه یازدهم شهر کابل،
افغانستان