دست آوردها و امتیازات مؤسسه

انستیتوت مسلکی رفاه افغانستان یک مؤسسه آموزش عالی تخنیکی و مسلکی ثبت شده وزارت معارف افغانستان میباشد و یکی از بزرگترین انستیتوتهای مسلکی میباشد. این مؤسسه در سه رشته ژورنالیزم، اقتصاد و کامپیوترساینس فعالیت مینماید. این انستیتوت با امکانات استندرد و معیارهای ملی تعلیمات تخنیکی و مسلکی تجهیز شده است. مؤسسه دارای نشریه علمی، استدیوی دیپارتمنت ژورنالیزم، کتابخانه ، و استادان با تجربه میباشد. این مؤسسه با کمک اکادمیک مؤسسه مارس دانشجویان را با اعطای اسکالرشیپ (تحصیل رایگان) در رشته های فوق میپذیرد. این مؤسسه با داشتن 678 توافقنامه با مؤسسات دولتی برای دوره پرکتیک محصلین و 3 توافقنامه بین المللی یکی از مؤسسات شناخته شده در سطح افغانستان میباشد. این مؤسسه تا کنون 1110 تن را در سه رشته فوق الذکر آموزش داده به سطح صنف چهاردهم فراغت داده است. کوریکولم معیاری وزارت معارف در قالب کتب درسی معیاری و با تدریس توسط استادان فرهیخته نیز یکی از امتیازات این مؤسسه میباشد. اداره انستیتوت متعهد است تا خدمات آموزشی مجانی را برای افغانها ارائیه کند و سطح تحصیل ایشانرا بالا ببرد. افغانها با داشتن امتیاز تحصیل در این انستیتوت میتوانند دو سال تا سطح لیسانس در دانشگاه های دولتی و خصوصی افغانستان ادامه تحصیل دهند. شما میتوانید بروشور انستیتوت را از این صفحه دانلود کنید.

اطلاعات برقراری ارتباط

شماره تماس0093786479479
ایمیل آدرس info@acsmi.org
وبسایت www.acsmi.org

ختم سرک قانونی،
حصه اول خیرخانه،
ناحیه یازدهم شهر کابل،
افغانستان