توافق نامه ها اکادمیک

انستیتوت مسلکی رفاه افغانستان از بدو تأسیس تا کنون با سه مؤسسه توافق نامه همکاریهای دو جانبه داشته و در امور آموزشی با ایشان مشارکت نموده است.
اولین توافق علمی مؤسسه که در سال 2014 میلادی به امضاء رسیده با سازمان همکاری های بین المللی مارس بوده که هدف آن بر تقویت برنامه های درسی، استفاده از تجارب مشترک علمی و گسرش تجهیزات درسی تمرکز داشته است.
دومین توافقنامه علمی بین مؤسسه اهید و انستیتوت مسلکی رفاه افغانستان در سال 2015 میلادی و دوباره در سال 2016 میلادی امضاء شد. هدف این توافقنامه برگزاری دو سمینار "مدیریت مالی" و "مدیریت پروژه" به کمک وزارت محترم معارف کشور، کمک های مردم ایالات متحده آمریکا و مؤسسه اهید در انستیتوت مسلکی رفاه افغانستان بوده است.
سومین توافقنامه بین مؤسسه اقتصادی زنان افغان و انستیتوت مسلکی رفاه افغانستان در سال 2016 به امضاء رسید که هدف آن ایجاد زمینه های کاری برای زنان افغان
در چوکات انستیتوت مسلکی رفاه افغانستان گفته شده است.
قابل ذکر است که مؤسسه توافق نامه های کوتاه مدت نیز با 9 وزارت خانه و 7 اداره دولتی و چندین اداره خصوصی داشته و اکثراً جهت ارسال فارغ التحصیلان به دوره
پرکتیک امضاء شده اند و این توافقنامه ها بعد از اتمام دوره های مورد نظر نقش اجرایی خویش را از دست داده اند.
اکنون اداره انستیتوت بالای دو توافقنامه عمده کار میکند. یکی توافقنامه همکاری های اکادمیک بین رادیو-تلویزیون معارف و انستیتوت مسلکی رفاه افغانستان و دومین توافقنامه
همکاری اکادمیک با 12 مؤسسه دولتی که انستیتوت مسلکی رفاه افغانستان بتواند قانوناً وبسایت های رسمی این مؤسسات را دیزاین نموده یکی از مسؤلیت های دیگر
خویش را انجام دهد برای تماس با رئیس مؤسسه، از ایمیل آدرس ذیل استفاده نمایید:
info@acsmi.org


اطلاعات برقراری ارتباط

شماره تماس0093786479479
ایمیل آدرس info@acsmi.org
وبسایت www.acsmi.org

ختم سرک قانونی،
حصه اول خیرخانه،
ناحیه یازدهم شهر کابل،
افغانستان