پیام رئیس مؤسسه

توسعه آموزش و پژوهش یكی از اركان توسعه یافتگی جوامع و حركت بسوی تعالی و پیشرفت، شكوفایی استعدادها و بالندگی علمی و فرهنگی جامعه است كه می تواند مسیر حركتی جامعه و كشور را در تولید علم، دستیابی به اهداف توسعه متوازن و تقویت جنبش نرم افزاری هموار سازد در این راستا نظام آموزشی كشور خصوصاً دانشگاه ها و مؤسسات عالی آموزشی نقش عمده و مؤثری را برعهده دارند از این رو توجه به روش های جدید و پویای آموزشی، تکنولوژی های پیشرفته، تقویت پژوهش و كار آفرینی و ... در عصر ارتباطات و انفجار اطلاعات ضروری است .
از اینروست که ما رسالت آموزشی، پرورشی و پژوهشی خود را جهانی و فرامرزی می‏ دانیم ، هرچند که اقدامات ما محدود به انستیتوت مسلکی رفاه افغانستان بوده و ایفای این رسالت را در این مؤسسه دنبال می‏ کنیم .
مؤسسات باید بتوانند هم نیروی انسانی کارآمد و مورد نیاز بازار کار را آموزش دهند و هم به مرزهای دانش و تغییر در تکنولوژی موجود و در عین حال به خلق تکنولوژی
نوین نیز اهتمام ورزند، به بیان دیگر این مراک از این پس نمی توانند فقط به آمار فارغ التحصیلان خود مباهات کنند بلکه باید کارآفرینی آنان را پس از پایان تحصیلات رسمی
نیز مورد توجه قرار دهند. لذا می بایستی بر این نکته نیز تأکید کرد که به نظر می رسد دیگر عصر فارغ التحصیل شدن و به دنبال شغل گشتن به پایان رسیده است و از این پس
موفقیت از آن کسانی خواهد بود که خود سرچشمه ایجاد شغل و تولید باشند. بنابراین مسئولان مؤسسات باید بتوانند این مراکز را به محیط زندگی افراد نزدیک کنند
و از مشارکت مردم در ساختن آینده استقبال نمایند.
با مروری کوتاه بر آنچه اشاره شد، ما نیز برآنیم که به حول و قوه الهی و به کمک همکاران محترم بتوانیم این مؤسسه را به عرصه ای برای کار و فعالیت در جهت ساختن
آینده ای روشن برای خود و کشور عزیزمان تبدیل نماییم.
سید حلیم هاشمی
رئیس مؤسسه


اطلاعات برقراری ارتباط

شماره تماس0093786479479
ایمیل آدرس info@acsmi.org
وبسایت www.acsmi.org

ختم سرک قانونی،
حصه اول خیرخانه،
ناحیه یازدهم شهر کابل،
افغانستان