بیوگرافی رئیس مؤسسه

سید حلیم هاشمی در سال 1338 خورشیدی در ولایت کابل به دنیا آمد و از سال 1362 خورشیدی با فارغ التحصیلی از دانشگاه نظامی کابل در وزارت محترم دفاع ملی جمهوری اسلامی افغانستان آغاز به کار نمود. در جریان سی سال خدمت، وظایف اجرایی متعددی را انجام داده و از آن میان، چهارده سال در مربوطات قوماندانی عمومی تعلیم و تربیه وزارت محترم دفاع ملی، ایفای وظیفه نمود. بعد از اتمام دوره خدمت و فرارسیدن فصل بازنشستگی در سال 1392 خورشیدی، جهت به کار گیری تجارب و اندوخته های تعلیمی و تربیتی، مؤسسه ای را تحت نام انستیتوت مسلکی رفاه افغانستان در سب سکتور تعلیمات تخنیکی و مسلکی با حمایت اکادمیک مؤسسه همکاری های بین المللی مارس ایجاد نمود که از آن به بعد به عنوان رئیس و بنیانگذار انستیتوت مسلکی رفاه افغانستان ، در موقف وظیفه مقدس تعلم، ایفای نقش مینماید.
اولویت های کاری ریاست کنونی، تدوین پلان پنج ساله انستیتوت، جلب حمایت مؤسسات همکار در امور اکادمیک، تقویت زیر بناهای تجهیزاتی و مؤسساتی و تسریع فرآیند
الکترونیک سازی آموزش مؤسسه میباشد.
ریاست کنونی توانسته است از بدو تأسیس مؤسسه تا کنون به اقدامات تدوین برنامه درسی (کوریکولم) منظم رشته های درسی و کتاب های درسی، تصویب مصؤبات لازم
واحدهای عملیاتی و امور آموزشی، تشکیل شورای اداری و شورای علمی، ایجاد مرکز بهداشت و روانشناسی و مرکز پژوهش و نشریات، فعال نمودن نشریه علمی-تحقیقی
مؤسسه، تهیه و ترتیب پلان پنج ساله مؤسسه، به کارگیری کارشیوه مدیریت الکترونیکی، و جلب همکاری چندین نهاد همکار امور آموزشی نیل یابد.

سید حلیم هاشمی، رئیس مؤسسه

سید حلیم هاشمی، رئیس مؤسسه


اطلاعات برقراری ارتباط

شماره تماس0093786479479
ایمیل آدرس info@acsmi.org
وبسایت www.acsmi.org

ختم سرک قانونی،
حصه اول خیرخانه،
ناحیه یازدهم شهر کابل،
افغانستان