انستیتوت مسلکی رفاه افغانستان به عنوان یک نهاد آموزشی و با داشتن اعضاء علمی با تجربه دانشجویان و استادان را به اشتراک در برنامه های پژوهشی و نو آوری تشویق مینماید.
برنامه های متعدد پژوهشی در این انستیتوت به کمک مؤسسات آموزشی معتبر برگزار میشود.
انستیتوت مسلکی رفاه افغانستان مرکز پژوهش و نشریات را جهت تقویت برنامه های پژوهشی ایجاد نموده است.
این انستیتوت در نظر دارد برای سال 1396 خورشیدی به تحقیق در این موضوعات بپردازد:
 مقایسه اقتصاد منطقه و اقتصاد افغانستان
 نظام های سیاسی مؤفق
 درست نویسی و درست گفتن در زبان فارسی دری
 ساختن وبسایت برای مؤسسات دولتی
 ژورنالیزم و رسانه های فرهنگی


اطلاعات برقراری ارتباط

شماره تماس0093786479479
ایمیل آدرس info@acsmi.org
وبسایت www.acsmi.org

ختم سرک قانونی،
حصه اول خیرخانه،
ناحیه یازدهم شهر کابل،
افغانستان