انستیتوت مسلکی رفاه افغانستان به عنوان یک نهاد آموزشی تطبیق و اجرا کننده ای مقررات و لوایح خاصی میباشد که دولت جمهوری اسلامی افغانستان آنرا برای تنظیم امور مؤسسات تعلیمی خصوصی وضع نموده است.
این انستیتوت تابع احکام مقرره مؤسسات تعلیمی خصوصی و اساسنامه تأیید شده آن در وزارت معارف میباشد و به منظور تطبیق و اجرای بهتر احکام آن اسناد فوق الذکر، سلسله مصؤباتی را به تصویب رسانیده است. مصؤبه نظام آموزش، مصؤبه نظام اداری و مصؤبه نظام مالی و منابع از آن جمله میباشد.
شما از این لینک میتوانید مجموعه مصؤبات انستیتوت مسلکی رفاه افغانستان را دانلود نمایید.


اطلاعات برقراری ارتباط

شماره تماس0093786479479
ایمیل آدرس info@acsmi.org
وبسایت www.acsmi.org

ختم سرک قانونی،
حصه اول خیرخانه،
ناحیه یازدهم شهر کابل،
افغانستان