انستیتوت مسلکی رفاه افغانستان یک مؤسسه ای راجستر شده در دولت جمهوری اسلامی افغانستان میباشد و از این جهت تابع تمام قوانین این کشور بوده و نیز پالیسی ها و طرز العمل های وزارت جلیله معارف را رعایت میکند. به منظور تطبیق و اجرای بهتر امور محوله، اداره انستیتوت با متابعت از قوانین دولت جمهوری اسلامی افغانستان و وزارت معارف کشور، سلسله مصؤبات اجرایی را از طریق شورای انستیتوت با اشتراک اعضاء مؤسسه و هیأت وزارت محترم معارف به تصویب میرساند. این مصؤبات تمام راهکار آموزشی و اداری انستیتوت را تنظیم نموده پروسه های اداری را تسهیل میکند و فرایند آموزش را سهولت میبخشد.
تمام مواد مصؤبات انستیتوت مسلکی رفاه افغانستان عمومی نبوده و یک سلسله موارد خصوصی که همه نمیتوانند به آن دسترسی داشته باشند نیز در آن درج گردیده است، لذا شما از این صفحه صرف به بعضی از مواد و مصؤبات عمومی دسترسی خواهید داشت.


اطلاعات برقراری ارتباط

شماره تماس0093786479479
ایمیل آدرس info@acsmi.org
وبسایت www.acsmi.org

ختم سرک قانونی،
حصه اول خیرخانه،
ناحیه یازدهم شهر کابل،
افغانستان