خدمات

انستیتوت مسلکی رفاه افغانستان انستیتوت مسلکی رفاه افغانستان تا کنون سه مأموریت خدماتی دارد. این مأموریت ها هر کدام تابع مدیریت منابع و برنامه ها بوده و طبق لوایح داخلی انستیتوت فعالیت مینمایند. وظایف ایشان ذیلاً تلخیص گردیده است:
امور مالی
امور مالی مهمترین اساس مؤسسات اقتصادی و مرکزیت سایر سازمان های اجتماعی را میسازد. تمام فعالیت های سازمانی و اجتماعی بر اساس امور مالی تنظیم و از اساس آن منشه میگیرد. ممکن است بعضی از امور اجتماعی بدون در نظر داشت مال و پول انجام شود و در حدود رسمی و دفترداری امور مالی حرف اول را میزند. بدین لحاظ اداره انستیتوت مسلکی رفاه افغانستان یک مدیریت ویژه را جهت رسیدگی به این امور ایجاد نموده. در فرایند مدیریت مالی، مدیر، کارکن، اعضاء علمی و مؤسسه شامل اند که هر کدام نقش اساسی را در مرکزیت سازمان بازی مینمایند
. مسؤلیت های امور مالی به دوش معاون امور مالی و اداری مؤسسه بوده که ذیلاً تلخیص میشود:
- تنظیم امور حسابداری
- آرشیف اسناد لازم امور مالی و اداری
- تنظیم فیس های محصلان
- تضمین از شفافیت در حسابدهی
- برنامه ریزی، هماهنگی و پیشتیبانی امور مالی
- ارائیه کارشیوه های مالی و نظارت از آن
- تنظیم معاشات و امتیازات کارمندان و استادان
مدیریت اداری و مالی مصمم است تا مامور اداری و مالی را جهت تنظیم امور محوله فوق بگمارد.
امور اداری
امور اداری انستیتوت مسلکی رفاه افغانستان در حدود اعضاء اداری و رهبری مؤسسه تعریف میشود. اداره انستیتوت مسلکی رفاه افغانستان با استفاده از مقررات دانشگاهی امور اداری انستیتوت را تنظیم نموده است
اداره انستیتوت مسلکی رفاه افغانستان از سه مدیریت عالی، میانی و عملیاتی تشکیل شده است. ریاست مؤسسه در سطح مدیریت عالی، معاونین در سطح مدیریت میانی و مدیران در سطح مدیریت عملیاتی ایفای وظیفه مینمایند
:مسؤلیت های امور اداری به دوش معاون امور مالی و اداری مؤسسه بوده که ذیلاً تلخیص میشود
- تنظیم امور حسابداری
- آرشیف اسناد لازم امور مالی و اداری
- تنظیم دفترداری ریاست مؤسسه.
- تضمین از شفافیت در حسابدهی
- برنامه ریزی، هماهنگی و پیشتیبانی سازمانی
- ارائیه کارشیوه های اداری و نظارت از آن
-افزایش بازده کاری مدیران و دیگر اعضاء اداری
مدیریت اداری و مالی مصمم است تا مامور اداری را جهت تنظیم امور محوله فوق بگمارد
امور خدماتی
در بخش خدماتی مؤسسه سه تن اجرای وظیفه مینمایند. مسؤل نظافتی، مسؤل امنیتی و مسؤل خدماتی. وظایف مسؤل خدماتی و مأمور اجرایی خدمات به شرح ذیل تلخیص میشود:
-نظارت وایجاد هماهنگی لازم برامور تأسیساتی از قبیل لوله کشی، برق کشی، سیم کشی، ونگهداری موتورخانه ها و...
- نظارت و ایجاد هماهنگی لازم برامور سرایداری و نگهبانی
-نظارت و ایجاد هماهنگی لازم برامور شرکت های حمل و نقل؛ فنی وبازرگانی؛و نظارت بر انعقاد قراردادها
-نظارت و ایجاد هماهنگی لازم بر امور عمومی ساختمانهای تحت پوشش از قبیل نگهداری وساخت و ساز وترمیم وتعمیرات ساختمانها.
-نظارت وایجاد هماهنگی لازم برامورات فضای سبز مؤسسه
-نظارت و ایجاد هماهنگی لازم برخطوط تلفن و نگهداری وتعمیرات خطوط
-نظارت و ایجاد هماهنگی لازم برامور خدمات و تنظیفاتی و ایجاد هماهنگی میان کادر تحت سرپرستی وتقسیم کار بین انان
-نظارت وایجادهماهنگی لازم برکلیه امور نقلیه ازقبیل موترهای دراختیار
-نظارت و ایجاد هماهنگی لازم وراهنمایی سایر واحدهای مؤسسه درزمینه امورخدماتی وتنظیفاتی وبرنامه ریزی درامورفوق
-انجام سایرامورات محوله متفرقه ازقبیل مدیریت بحران ؛ المپیاد ؛ سیل ؛ زلزله وغیره
-ایجاد هماهنگی و نظارت برامور تایپ وماشین نویسی نشریات
-ایجاد هماهنگی و برنامه ریزی ونظارت ومعرفی همکاران جهت استفاده ازادارات مؤسسه
-نظارت وایجاد هماهنگی بر امور مربوط به پذیرش مهمانان معرفی شده در همایش ها
-نظارت وایجاد هماهنگی درخصوص تهیه وتوزیع لوازم موردنیاز مصرفی در زمینه امور تبلیغاتی وخدماتی
-مطالعه وبررسی قوانین ومقررات وبخشنانه ها وایین نامه های اجرایی مربوط
-ارائه احصاییه واطلاعات وگزارش ازنحوه انجام امور مربوطه
-شرکت فعال دردوره های کاراموزی ؛ مهارتی ؛ اموزشی درجهت ارتقاء معلومات وتوانمندی های شغلی وبکارگیری نتایج ان
-همکاری درتنظیم پیش نویس قراردادها وشرایط عمومی واختصاصی مناقصات تحت سرپرستی

اطلاعات برقراری ارتباط

شماره تماس0093786479479
ایمیل آدرس info@acsmi.org
وبسایت www.acsmi.org

ختم سرک قانونی،
حصه اول خیرخانه،
ناحیه یازدهم شهر کابل،
افغانستان