انستیتوت مسلکی رفاه افغانستان طبق معیارهای ملی معارف کشور و معیارهای جهانی مؤسسات تعلیمات تخنیکی و مسلکی ساختار سازمانی متناسب را طبق تعهدات اساسنامه مؤسسه به وزارت جلیله معارف پیشنهاد نموده جهت تحقق اهداف و مأموریت های مؤسسه به کار گماشته است . ریاست مؤسسه، به عنوان سطح مدیریت عالی مسؤلیت رهبری تمام برنامه های آموزشی، واحد های اداری و اعضاء مؤسسه را به عهده داشته نظارت و هدایت این گروه هارا اساس مدیریت خویش قرار داده مدیریت امور محصلین و مدیریت مالی و اداری به عنوان مدیریت های میانی مؤسسه، در تقسیم کار، خصوصاً جهت پیشبرد بهتر امور فعالیت مینمایند. نحوه فعالیت این مدیریت ها طبق اساسنامه، مصؤبه نظام اداری، سایر مصؤبات مؤسسه و قوانین وزارت محترم معارف بوده اولویت کاری ایشانرا اهداف نخستین تأسیس مؤسسه تشکیل میدهد . در هر مدیریت دو نفر مصروف پیشبرد امور میباشند و امور اعضاء علمی و ارتباطات عمومی مؤسسه را تنظیم مینمایند. تطبیق قوانین، مدیریت الکترونیک و احترام مبانی اسلام، اولویت کاری ایشان را منحصر میسازد . برای کسب اطلاعات بیشتر به واحد اداری مربوط مراجعه نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر به واحد اداری مربوط مراجعه نمایید.

اعضاء هیأت اداری و اجرایی


اطلاعات برقراری ارتباط

شماره تماس0093786479479
ایمیل آدرس info@acsmi.org
وبسایت www.acsmi.org

ختم سرک قانونی،
حصه اول خیرخانه،
ناحیه یازدهم شهر کابل،
افغانستان