برنامه های ریاست مؤسسه سال 1396

ریاست انستیتوت مسلکی رفاه افغانستان در اواخر سال 1395 خورشیدی، پلان درازمدت سه سال آینده انستیتوت مسلکی رفاه افغانستان را تدوین نموده و در شورای انستیتوت به تصویب رسانده است.
طبق پلان درازمدت سه سال آینده انستیتوت، پلان سال 1396 خورشیدی تدوین گردیده است. این پلان بیشتر به تجهیز لوازم درسی، ساختن مراکز صحی، تمرکز بر پژوهش و نشریات و برنامه های فرهنگی گرایش داشته و امور مرتبط را برنامه ریزی میکند.
شما میتوانید از این لینک پلان سال 1396 خورشیدی را دانلود نمایید.


اطلاعات برقراری ارتباط

شماره تماس0093786479479
ایمیل آدرس info@acsmi.org
وبسایت www.acsmi.org

ختم سرک قانونی،
حصه اول خیرخانه،
ناحیه یازدهم شهر کابل،
افغانستان