هزینه های تحصیلی

انستیتوت مسلکی رفاه افغانستان برای سال تحصیلی 1397 خورشیدی در رشته های اقتصاد با گرایش اداره تجارت و اداره و مدیریت و رشته کمپیوترساینس با گرایش دیتابیس و شبکه های کمپیوتری دانشجو میپذیرد. آخرین مهلت ثبت نام 25 ثور 1397 خورشیدی میباشد. فیس تحصیلی رشته های مسلکی بر اساس پلان تأیید شده وزارت محترم معارف 9500 افغانی در فی سمستر میباشد که بر اساس پلان مالی تخفیف هزینه تحصیلی سال 1397 قرار ذیل تلخیص میشود. تخفیف 45 در صدی در رشته کمپیوترساینس و تخفیف 55 درصدی در رشته اقتصاد در نظر گرفته شده است.

فیس رشته کمپیوتر ساینس

 • حق الشمول 200 افغانی صرف در آغاز دوره تحصیلی
 • فیس سمستروار گرایش شبکه 6000 افغانی
 • فیس سمستروار گرایش دیتابیس 5000 افغانی
 • فیس پروگرام تکمیلی رشته 3000 افغانی صرف در ختم دوره تحصیلی

فیس رشته اقتصاد

 • حق الشمول 200 افغانی صرف در آغاز دوره تحصیلی
 • فیس سمستروار گرایش اداره و مدیریت 5000 افغانی
 • فیس سمستروار گرایش اداره تجارت 4000 افغانی
 • فیس پروگرام تکمیلی رشته 3000 افغانی صرف در ختم دوره تحصیلی

فیس رشته های تحصیلی بخش شبانه

 • حق الشمول 500 افغانی صرف در آغاز دوره تحصیلی
 • فیس سمستروار گرایش اداره تجارت رشته اقتصاد 5000 افغانی
 • فیس سمستروار گرایش دیتابیس رشته کمپیوترساینس 6000 افغانی
 • فیس پروگرام تکمیلی رشته 3000 افغانی صرف در ختم دوره تحصیلی

جرایم مالی در صورت تخطی دانشجویان

 • جریمه عدم پرداخت فیس در موقع معین 200 افغانی هفته وار
 • جریمه کارت هویت مثنی 250 افغانی در صورتی که دانشجو کارت خویش را مفقود نماید
 • هزینه کارت هویت 120 افغانی سالانه
 • جریمه ترانسکریپت مثنی 1000 افغانی در صورتی که دانشجو ترانسکریپت خویش را مفقود نموده درخواست ترانسکریپت مجدد ارائیه کند.
 • هزینه دیپلوم که به حساب وزارت محترم معارف تحویل میگردد 200 افغانی میباشد.
 • هزینه دیپلوم مثنی 500 افغانی میباشد در صورتی که دانشجو دیپلوم خویش را مفقود نماید
 • جریمه ترانسکریپت مثنی 1000 افغانی در صورتی که دانشجو ترانسکریپت خویش را مفقود نموده درخواست ترانسکریپت مجدد ارائیه کند.
 • حق الشمول مجدد که یک سمستر تحصیلی غیابت دانشجو ثبت شده باشد مبلغ 500 افغانی میباشد.
 • در صورتی که دانشجو الی مدت یک سمستر تحصیلی امتحانات پروگرام های تکمیلی را سپری نماید، جریمه 200 افغانی را در یک پروگرام پرداخت مینماید
 • در صورتی که دانشجو اسناد پرکتیکی و مونوگراف خویش را در زمان معین تحویل نکند، فیس پروگرام تکمیلی را دوباره پرداخت مینماید

هزینه های تحصیلی


اطلاعات برقراری ارتباط

شماره تماس0093786479479
ایمیل آدرس info@acsmi.org
وبسایت www.acsmi.org

ختم سرک قانونی،
حصه اول خیرخانه،
ناحیه یازدهم شهر کابل،
افغانستان